No products in the cart.

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на
desk.bg, които уреждат правилата за използването на сайта desk.bg и електронния
магазин, намиращ се в него

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
„ДЕСК БГ” ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията под ЕИК: 206334090 , със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, п.к.
8230, ул. Христо Ботев № 9, тел: +359899958083, e-mail: info@desk.bg

3. ДЕФИНИЦИИ
 Търговец или ДескБГ означава фирма „ДЕСК БГ” ЕООД, дружество регистрирано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206334090 , със
седалище и адрес на управление: гр. Несебър, п.к. 8230, ул. Христо Ботев № 93.2
 Купувач и/или Клиент означава физическо лице на или над 16г., което е сключило
договор от разстояние за изработка и доставка на регулируемо бюро по избран от
него дизайн и размер през онлайн магазина desk.bg и което притежава качеството
на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 Електронен магазин означава домейнът desk.bg и неговите поддомейни.
 Акаунт означава раздел от Електроннния магазин, формиран от имейл адрес и
парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа
информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от
действията му в Електронния магазин (поръчки, данни за доставка, методи за
плащане и др.)
 Поръчка означава електронен документ, представляващ комуникационна форма
между desk.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на desk.bg намерението си
за възлагане изработката и доставката на регулируемо бюро/а, предлагани от
ДескБГ
 Договор означава сключения от разстояние договор между ДескБГ и Купувача за
изработка и доставка на регулируемо бюро през Електронния магазин, неразделна
част от който са настоящите общи условия за поръчка и доставка.
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на ДескБГ са задължителни за всички Клиенти на Електронния
магазин и всички ползватели на уебсайта, считано от приемането им.

4.2. Всяко използване на Електронния магазин означава, че Вие сте (а) се запознали
внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате
безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ДескБГ по всяко време
чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на
Електронния магазин и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. ДескБГ има право да извършва промени на условията за ползване на Електронния
магазин по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на
влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ДескБГ ще информира за това
Клиентите си чрез публикуването на промените в Електронния магазин. Клиентите и
потребителите на сайта имат задължение да извършват справка за евентуални промени
на Oбщите условия на Електронния магазин при всяко ползване на предлаганите от
ДескБГ услуги.

5. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да възложи изработката и да закупи регулируемо
бюро от ДескБГ, по индивидуално избран от него дизайн и размер на плота, основа и
други индивидуални характеристики на бюрото, като направи поръчка чрез Електронния
магазин или по телефон, която поръчка се регистрира от самия него чрез създадения от
него Акаунт или от служител на ДескБГ от негово име.
5.2. С подаването на поръчката, Клиентът потвърждава, че е наясно, че с подаването и се
обвърза да заплати и получи избраното от него регулируемо бюро.
5.3 Предлаганите от ДескБГ бюра се изработват индивидуално, съобразно посочените от
Клиента дебелина на плота (18мм и 36мм), съобразно избрания материал на плота, както
и съобразно другите индивидуално зададени от Клиента и предлагани от ДескБГ
характеристики на бюрото.
5.4 След подаване на поръчката, ДескБГ изпраща уведомление по електронен път и/или
по телефон, с който потвърждава регистрацията на поръчката и поемане на ангажимента
за изпълнението й.
5.5 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ДескБГ да се свърже с него по
телефона, имейла или на адреса, посочен от Клиента, когато това се налага във връзка с
направената поръчка или сключения Договор.
5.6. Договорът за изработка и доставка, се смята за сключен от разстояние между
Търговеца и Клиента, от момента на получаване на потвърждение от ДескБГ, изпратено на
електронната поща на Клиента и/или потвърждение по телефона от служител на ДескБГ,
че поръчката е регистрирана и е поет ангажимент за изпълнението й.
5.7 Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ
на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се

прилагат за поръчки извършени чрез Електронния магазин, доколкото предлаганите от
ДескБГ регулируеми бюра се изработват по поръчка на Клиента, съобразно
индивидуалните му изисквания за дебелина и материал на плота на бюрото, като
приложение намира разпоредбата на чл. 57 ал.1 т.3 от Закона за защита на
потребителите.

5.8. Договорът за изработка и доставка, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от
настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между
Търговеца и Купувача, сключени писмено.
6. ЦЕНИ
6.1. Всички цени на стоките предлагани в Електронния магазин от ДескБГ са крайни,
обявени са в лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или
такси. Цената на стоките се определя в зависимост от индивидуално избраните от Клиента
характеристики на поръчаното бюро – размери и материал на плота, основа, други
аксесоари.
6.2 В обявената цена е включена цена за обработване и доставка на територията на
Република България.
6.3 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи
каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или
други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на
самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала
картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към
ДескБГ се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните
правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки
начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено
за сметка на Купувача. Затова ДескБГ препоръчва на своите клиенти да направят справка
при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат
начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоките, продавани от ДескБГ.
7. ЗАПЛАЩАНЕ
7.1 При заплащане по банков път, Клиентът депозира сума, равна на стойността на
поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ДескБГ посочена
в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и
банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ДескБГ изпълнява доставката на
поръчаните бюра. При генериране на поръчка с плащане по банков път, ДескБГ изпраща
проформа фактура, по която следва да бъде направено плащане в рамките на 5 /пет/
работни дни от изпращането и. При неизпълнение на предходното изречение, ДескБГ
запазва правото си да анулира генерираната от клиента поръчка.
7.2 При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Клиентът депозира сума, равна на
стойността на поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС

терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ДескБГ изпълнява
доставката на поръчаните стоки и услуги.
8. ДОСТАВКА НА СТОКИ
8.1 Доставка на бюрата поръчани от Електронния магазин се извършва до адреса посочен
от Клиента при подаване на поръчката, на територията на Република България, или до
офис на куриерска фирма Спиди (Speedy) .
8.2 Срокът на доставка е между 7-10 работни дни
8.3 Срокът за доставка се брои, от деня, следващ деня на заплащане на цялата сума на
поръчката, съгласно условията на чл. 7.1 и 7.2
8.4 ДескБГ си запазва правото едностранно, да удължава посочения по-горе срок за
доставка с до 10 работни дни, при забавяния в доставката на материали необходими за
изработката на бюрата, от страна на доставчиците на ДескБГ. За всяка промяна в
обявените срокове на доставка ДескБГ се ангажира да информира своевременно купувача
по електронен път и на оставения телефонен номер.
9. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ
9.1 Всички пратки, се предават на клиента чрез куриерската фирма, с която ДескБГ има
сключен договор. Клиентът е длъжен да получи стоката в уговорения между куриерската
фирма и Клиента ден и час.
9.2 ДескБГ не носи отговорност за неточно изпълнение на договора, ако Клиентът е
посочил неправилно адресът за доставка или ако не бъде намерен в уговорения ден и час
за доставка. В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на
посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДескБГ се
освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи правата си
по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Всички допълнителни разходи по
нова доставка на стоката са за сметка на Клиента и не са включени в цената на поръчаното
бюро/а.
9.3 При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от
Клиента и/или от упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни
видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка,
Клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да
уведоми сътрудник от ДескБГ тел: +359899958083 или на електронна поща: info@desk.bg
9.4 При приемане на пратката от Клиента без забележки, всички и всякакви претенции за
външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат
удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в
присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно
уведомен сътрудник от ДескБГ тел: +359899958083 или на електронна поща: info@desk.bg
, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в
съответствие с договора за изработка и доставка.

9.5 При констатиран дефект на бюрата вследствие на транспортирането, Клиентът се
уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване
на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако ДескБГ не достави и предаде стоката в
този допълнително определен срок, Клиентът има право да развали договора.

10. ДИГИТАЛНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ДЕСКБГ ПРОДУКТИ
Изображенията на различните дизайни плотове за бюро имат за цел да създадат
представа за цвета и типа на предлаганата плоскост, но е възможно леко разминаване
между наситеността и нюансите на цветовете на плотовете илюстрирани в Електронния
магазин, и тези които ще бъдат изработени и доставени. ДескБГ няма да носи отговорност
за такива несъответствия, а само когато е налице съществено разминаване между
избрания и доставения плот на поръчаното бюро.
11. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от
първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме единна Политика за
защита на личните данни на ДескБГ, която обхваща категориите данни, чиито събираме,
целите, основанията и сроковете за тяхното обработване, третите лица, на които може да
ги споделим, вашите права по отношение на личните ви данни и как да ги упражните.
Моля използвайте този линк, за да се запознаете с пълното съдържание на Политиката за
поверителност.
12. БИСКВИТКИ
Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват
във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни
позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас
информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява
бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от
тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол
на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че
забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е
възможно да се наруши функционирането на сайта.
13. ГАРАНЦИИ
Продавачът предлага всички бюра в Електронния магазин с гаранция за съответствие на
стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и правилата на Закона
за защита на потребителите.
14. РЕКЛАМАЦИИ
Рекламации на закупени чрез Електронния магазин или по телефона бюра следва да
бъдат направени в съответствие с правилата уредени в чл. 112-129 от Закона за защита на

потребителите. Адресът за предявяване на рекламации е: гр. Несебър, п.к. 8230, ул.
Христо Ботев № 9 или на info@desk.bg
15. ОТГОВОРНОСТ
ДескБГ не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на
куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от ДескБГ
обстоятелства. ДескБГ не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на
задълженията си, ако то се дължи на „Непреодолима сила“. За такава се разбира
обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на
договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар,
производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове,
наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на
земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове,
безредици.

Общите условия са последно актуализирани на 07.02.2021 г.