No products in the cart.

Почистване, поддръжка и съхранение

Използвайте суха кърпа от микрофибър, за да почиствате краката. Никога не използвайте
разтворители, абразивни или разяждащи компоненти. Нашите продукти трябва да се почистват
редовно за отстраняване на прах и мръсотия, както и да се проверяват за механични повреди и
нормално износване. Износените части трябва да бъдат заменени. Издърпайте щепсела, ако известно
време няма да използвате масата.
Масата и кабелите не трябва да се съхраняват на пряка слънчева светлина.

Поддръжка от потребителя

Нашите продукти са затворени устройства, които не изискват вътрешна поддръжка. Краката трябва
да бъдат проверени и да функционират правилно на местата за свързване, кабелите, изтеглящите се конзоли , корпусите и щепселните връзки:

• Проверете дали кабелите са сигурно свързани и щепселите/кабелите не са повредени.
• Проверете управяващия блок (контролера) за свободни, невключени контакти/кабели.
• Управляващият блок и ръчният пулт за управление трябва да са запечатани и не изискват
поддръжка

Ремонти

Проверете всички винтове и болтове след една седмица на употреба и при необходимост отново
затегнете, за да може масата да се използва безопасно. Ако височинната настройка на масата не
функционира, проверете кабелните връзки между:

• Захранването и корпусите на моторите (краката).
• Ръчния пулт за управление и моторите.
• Управляващия блок (контролера) и захранването.
Ако масата все още не работи, ситемата за управление може да е активирала защитата от прегряване
или претоварване. Моля, изчакайте поне 9 минути и опитайте отново.
Ако управлявящият блок бъде подменен, трябва да се извърши ръчно нулиране (Reset) (виж 4.2).
17
ROL | ERGO Sweden W: www.rolergo.com P: +46 36 36 88 80

Системата за управление притежава следните функции за безопасност – функция на работния цикъл,
защита от прегряване и функция на паметта:

• Функция на работния цикъл – тази функция работи в коефициент 1:9. Тоза означава, че след
една минута настройване на височината без прекъсване са необходими моне 9 минути покой.
Масата изключва автоматично, когато този лимит е надвишен, докато управляващия блок се
включи отново.
• Защита от прегряване – масата изключва автоматично при прегряване и отново се включва
при достигане на нормална температура.
• Функция памет – контролната система (всеки крак) непрекъснато събира информация
за съответната височина. Тази информация се запазва дори в случай на прекъсване на
захранването или когато щепселът е изваден от контакта.

Поддръжка на двойно изолирани продукти

Този продукт е двойно изолитан продукт с две изолационни системи вместо едно заземяване.
Следователно в този продукт няма заземяващи компоненти и към него не трябва да се закрепва
заземяване.
Поддръжката на продукт с двойна изолация изисква изключително внимание, прецизно познаване
на системата и може да се извършва само от квалифициран персонал. Резервните части за
двойноизолирани продукти трябва да бъдат идентични със заменените части. Продуктите с двойна
изолация са обозначени със символа (квадрат в квадрат) на етикета .

Отстраняване на неизправностти

Масата не може да се регулира. :
  1. Проверете дали всички връзки са  правилни.
  2. Извадете щепсела от контакта и го включете обратно след 1 минута.
  3. Свържете кабелите. Следвайте инструкциите за инсталиране и извършете нулиране (Reset).
Само един крак се движи. :
  1. Извършете нулиране (Reset). Ако все още
    само 1 крак се движи, сменете крака, който се движи.
И двата крака се движат, но с различна скорост. По-бавният крак може да се движи чрез издърпване или бутане –

Заменете по-бавния крак с нов.

И двата крака се движат, но с различна скорост. По-бавният крак НЕ МОЖЕ да се движи чрез издърпване или бутане.

Заменете по-бързия крак с нов.

Масата може да се движи само на къси разстояния.

Проверете дали масата не е претоварена. Разтоварете масата. Ако проблемът продължава, сменете контролера.

Масата внезапно спира и се връща малко назад.

Проверете дали има препятствия по пътя. Премахнете всички препятствия. Ако проблемът продължава, сменете цялата основа.

Масата не може да бъде преместена докрай нагоре или надолу.

Извършете нулиране (Reset).

Масата може да се регулира само в една посока (нагоре или надолу).

Извършете нулиране (Reset).

Краката не са с еднаква дължина.

Извършете нулиране (Reset).

По време на нулирането само единия крак се движи надолу.

Неизправен мотор или задвижване. Сменете крака, който не се движи.