No products in the cart.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НА СИГУРНО МЯСТО

Вашата безопасност и безопасността на всички около вас са много важни за нас. Моля, прочетете
тази информация за безопасност, преди да използвате продукта.

Опасност – Намаляване на риска от токов удар

Неправилното използване на захранването, управлението, мотора и други електрически
компоненти може да доведе до токов удар или дори до фатални наранявания.
• В никакъв случай не отваряйте захранващия блок или управлението. При нито един от
компонентите не се съдържат ремонтируеми или заменяеми части.
• Не правете никакви промени или модификации в захранването, управлението или други
електрически части.
• По време на монтаж, почистване и поддръжка щепселът трябва да бъде изваден от
контакта.
• Свържете кабела само с професионално произведени и сглобени контакти.
• Устройството може да се използва само с напрежението, което е показано на етикета
на захранването. Използвайте само доставения кабел (гъвкав кабел, 2-полюсен SJT-2
2x18AWG 105°C 300V VW-1 CSA). Проверете го за повреди. Не използвайте устройството,
ако кабелът е повреден. Повреденият кабел може да бъде подменен само от оторизиран
служител.
• Захранващият блок, управлението или други електрически компоненти не трябва да влизат
в контакт с вода или други течности, включително влага, капки или пръски.
• Не използвайте захранването, управлението или други електрически устройства в
потенциално експлозивна среда. Да не се използват в близост до спрейове или системи,
подаващи кислород.
• Не използвайте масата ако тя е паднала или е повредена. Обръщайте се към оторизиран
сервиз при необходимост от проверка или ремонт.
• Устройството не трябва по никакъв начин да бъде структурно или технически променяно
или модифицирано.

Внимание – За да се намали риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване на хора

Това устройство може да се използва от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени
физически, сензорни и умствени способности или липса на опит и знания, само ако са
наблюдавани или инструктирани как да използват устройството безопасно и разберат
свързаните с него опасности. Тази маса не е играчка!
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не се
контролират от лице, което отговаря за тяхната безопаност.
• Използвайте масата само по първоначалното й предназначение, както е описано тук. Не
използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
• Дръжте кабелите далеч от горещи повърхности.
• Никога не вкарвайте предмети в отворите.
• Да не се ползва на открито.
• Не превишавайте максимално допустимото натоварване на масата.
• За да сведете до минимум риска от притискане на пръстите е необходимо разстояние за
безопасност от поне 2,5 см. За да предпазите тялото или главата (важи особено за деца)
е необходимо разстояние за безопасност от поне 40 см (измерено от пода или горната
част на основата).
• Докато се регулира височината на масата, лицето, което извършва процеса, трябва да се
увери, че той не застрашава други хора или предмети.
• Масата трябва да е в изправено положение по време на употреба.
• Пазете децата далеч от движещите се части и пространството под плота.
• Не оставяйте децата без наблюдение.
• Масата не трябва да се използва за повдигане на хора. При регулиране на височината не
трябва да се седи или стои върху плота.

Внимание

Управляващият блок на моторите не е предназначен за продължителна употреба.
Промяната на височината на масата не трябва да отнема повече време от описаното
в точка 2.2 от описанието на продукта. Устройството притежава защита от прегряване,
поради което изключва само при превишаване на определеното време

Този стикер трябва да бъде на краката за маса преди пускането им в
експоатация.