No products in the cart.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля имайте предвид, че за да ползвате услугите, предоставени от онлайн магазин
www.desk.bg, Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши
лични данни обработва „ДЕСК БГ” ЕООД, ЕИК: 206334090 („Дружеството“,
„Администраторът“ или „ДЕСК БГ") по време и във връзка с ползването уебсайта, както и
във връзка с комуникацията по предоставянето на услугите, предлагани в сайта.
Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния
имейл адрес: office@deskbg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение…………………………………………………………………………………………………………….
2. Кой носи отговорност за личните ви данни………….
3. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме
4. Какви видове данни обработваме…………………………………
5. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни…………………………………..
6. Как може да упражните вашите права……………………………………………………………
7. Кои е органът към когото може да подадете жалба………………………………………………
8. Бисквитки……………………………………………………………………………………………………………..
9. Как защитаваме вашата информация……………………………………………….
10. Актуализиране на политиката за поверителност………………………………………..

1. Въведение
ДЕСК БГ желае процесът по обработване на Вашите данни да бъде напълно открит и
прозрачен, за това по-долу сме описали категориите данни, целите и срокът за тяхното
съхранение, както и Вашите права във връзка с тези данни.

2. Кои носи отговорност за личните ви данни
Администратор на лични данни е „ДЕСК БГ” ЕООД, дружество регистрирано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206334090 , със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, п.к. 8230, ул. Христо Ботев № 9
3. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме
 Клиентите на онлайн-магазин www.desk.bg, които са направили поръчка чрез
уебсайта;

2
 Потребителите на уеб сайта www.desk.bg , които са попълнили форма за контакт,
записали ли са се за маркетинг бюлетин или са осъществили комуникация с
Дружеството чрез друг канал;
4. Какви видове данни обработваме?
Когато регистрирате клиентски профил в уеб-сайта на ДескБГ или когато заявите поръчка,
ние обработваме следните категории данни:
 данни за физическа идентичност: име и фамилия; електронна поща; телефон;
 данни за местоположение: адрес за доставка
5. Цели, основания и срокове за обработване
регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин www.desk.bg;
обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас
поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
– 11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за
счетоводни цели,
а за всички останали данни – до:
– 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите,
свързани с евентуални спорове по правни претенции
директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални
условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на ДЕСК БГ. Това
обработване се основава на законния интерес на ДЕСК БГ да рекламира своите стоки
и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие
не възразите срещу това.

5. Трети лица, които имат достъп до данните
Доколкото вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат
обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.
Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови
агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични
данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

6. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни
Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Дружеството, при някое от горните
обстоятелства, имате следните права в тази връзка:
5.1 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато това
обработване се основава на нашия легитимен интерес и вие смятате, че по този начин
сме засегнали ваши фундаментални права и свободи. Ако подадете такова
възражение, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тези цели. Все пак,

3
за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат
включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг.
5.2 Всички Субекти на данни имат право:
– да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от
Дружеството;
– на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
– на коригиране и изтриване на личните им данни;
– на ограничаване на обработването; и
– на преносимост;
– да оттеглят предоставеното съгласие за обработване, ако сме събрали данни въз
основа на него.
6. Как може да упражните вашите права
За нас защитата на лични данни е от първостепенно значение, поради което имаме
готовност по всяко време да обработим вашите заявки във връзка с горепосочените права.
Може да упражните горепосочените права, като изпратите сканирано копие на вашето
искане чрез имейл до: office@deskbg.com, съдържащо следната информация:
– име, адрес и други данни, които ще ни помогнат да ви идентифицираме
– описание на искането
– подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща
Ние ще прегледаме подадената заявка и ще върнем отговор на предоставената от Вас
електронна поща в рамките на един месец от подаване на заявката.
7. Кой е органът към когото може да подадете жалба
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се
свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на
личните данни.
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; тел: 02/915 35 18; 02/915 35 15:
имейл адрес: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg.
8. Бисквитки
Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на
„бисквитките“. „Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър
или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.
Много интернет сайтове и сървъри използват “бисквитки". Много бисквитки съдържат
така наречения уникален идентификатор на “бисквитката". Тя се състои от ред знаци, чрез
които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет
браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър
и да адаптират съдържанието си спрямо Вашите предпочитания. Бисквитките обикновено

4
съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на
компютъра на потребителя, и уникалния номер.
Чрез използването на „бисквитки“ уеб сайта на Дружеството може да предостави на
своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.
Съдържат ли бисквитките лични данни?
Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана
само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се
криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.
Изтриване на бисквитки
Можете по всяко време да деактивирате използването на “бисквитките" на нашия уеб сайт
чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се
откажете окончателно от създаването на “бисквитки". Освен това, вече зададените
“бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или
други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри.
Ако деактивирате настройката на “бисквитките" в използвания интернет браузър, не
всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

9. Как защитаваме вашата информация
За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за
физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и
тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни
само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви
предоставят предимства, продукти и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите
служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на
поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем
необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за
поверителност от страна на нашите служители.
10. Актуализиране на политиката за поверителност
Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще.
Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я
актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на уеб сайта. Поради това, Ви
препоръчваме периодично да проверявате нашата уебстраница, за да сте запознати с
нашата актуална Политика за поверителност, както и с всякакви промени, които може да
са въведени в нея. Използването на този уеб сайт след публикуването на актуализираната
Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл.
13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).