No products in the cart.

МОНТАЖ

Отделните стъпки как да сглобите масата могат да бъдат намерени в приложиението.
Уверете се, че Вашият продавач има одобрена комбинация с плот за повдигащите се крака.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

ВНИМАНИЕ
По време на настройката захранващият кабел трябва да бъде изваден от щепсела.

Настройка на бюрото:
1. Свържете кабелите за моторчетата посредством 4-пиновите букси на управляващия блок
(контролера).
2. Свържете ръчния пулт за управление с управляващия блок (контролера).
3. Свържете захранващия кабел с управляващия блок (контролера).
4. След включване на захранващия кабел в контакта масата може да бъде използвана.

ОПАСНОСТ
Неправилното свързване на кабелите може да доведе до токов удар. При съмнение се
консултирайте с електротехник. Този продукт НЕ изисква заземяване.
Този продукт е двойно изолиран и оборудван с неполяризиран щепсел и двужилен
кабел. Щепселът трябва да бъде поставен в професионално инсталиран контакт. Моля,
прочетете в точка 5.4

ВНИМАНИЕ
Когато захранващият кабел е включен, всички електрически контролери са готови за
използване.

ВНИМАНИЕ
При изваждане на компоненти като захранване, свързващи кабели или ръчния пулт за
управление трябва осигурителната кука да се задържи натисната, преди да се извади
щепсела. При влизане в буксата звуково щракване показва, че предпазната кука е
успешно фиксирана на мястото си.
В случай на прекъсване на захранването или ако кабелът се извади от контакта при
движението на масата, моля извършете ръчно нулиране (Reset). Вижте глава 4.2
Упрявлявящият блок може да бъде повреден от текущи колебания в напрежението. Ето
защо, моля, извадете щепсела от контакта по време на гръмотевична буря или преди
дълго отсъствие.